Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.75

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Poznaniu w składzie:
1) Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Mieczysław Małecki - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu,
b) Józef Kuczewski - radca prawny;
2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a) Agnieszka Kędzierska - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu,
b) Bożena Stradowska-Adamska - radca prawny;
3) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Małgorzata Kaźmierczak - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu,
b) Teresa Famulska - radca prawny;
4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a) Anna Czarnecka - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu,
b) Jolanta Kucharzak - radca prawny;
5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Jerzy Geisler - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,
b) Monika Czapla - radca prawny;
6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a) Katarzyna Krzymkowska - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu,
b) Wojciech Wolniewicz - radca prawny;
7) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Jolanta Szaniecka - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
b) Sergiusz Foltynowicz - radca prawny;
8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a) Maria Kwiecińska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu,
b) Artur Mysłek - radca prawny.
§  2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Jerzego Geislera.
§  3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Józefa Kuczewskiego.
§  4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.