Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.111

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 20 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 20 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie w składzie:
1) Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Beata Najjar - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) Andrzej Szmigiel - radca prawny;
2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a) Michał Chojnowski - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,
b) Monika Piwońska - radca prawny;
3) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Waldemar Beczek - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) Monika Szurska - radca prawny;
4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a) Aleksandra Kempczyńska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) Anna Majchrzak - radca prawny;
5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Ewa Fiedorowicz - sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie,
b) Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka - radca prawny;
6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a) Ewa Kiper - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie,
b) Tomasz Osiński - radca prawny;
7) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Krystyna Kleiber - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
b) Michał Mioduszewski - radca prawny;
8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a) Dariusz Kurkiewicz - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
b) Bogdan Karwik - radca prawny.
§  2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Beatę Najjar.
§  3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Agnieszkę Sawaszkiewicz-Żałobkę.
§  4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.