Powołanie Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Lublinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.207

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Lublinie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i 1a oraz art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Lublinie, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Jarosław Dudzicz - sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach,
b)
Robert Radzajewski - sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu,
c)
Edyta Telenga - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie;
2)
przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych:
a)
Sławomir Bartnik - radca prawny,
b)
Michał Czerwonka - radca prawny;
3)
dr hab. Anna Tunia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
4)
Dorota Olszewska - prokurator Prokuratury Regionalnej w Lublinie.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Edytę Telengę.
§  3. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Jarosława Dudzicza.
§  4. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.