Dz.Urz.MS.2018.265

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 331 ust. 1 i 1a oraz art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu, w składzie:
1) przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a) Sylwester Ksiądz - sędzia Sądu Rejonowego w Pile,
b) Agnieszka Marek - sędzia Sądu Rejonowego w Śremie,
c) Katarzyna Wolna-Kubicka - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu;
2) przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych:
a) dr Krystyna Babiak - radca prawny,
b) Marzena Brukwicka - radca prawny;
3) dr hab. Tomasz Tulejski - Uniwersytet Łódzki;
4) Roman Szymanowski - prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Agnieszkę Marek.
§  3.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Katarzynę Wolną-Kubicką.
§  4.  Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.