Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.219

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i 1a oraz art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a) Michał Bukiewicz - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie,
b) Wojciech Mazur - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
c) Dorota Radlińska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie;
2) przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych:
a) Łukasz Leja - radca prawny,
b) dr Agnieszka Sołtys - radca prawny;
3) dr hab. Michał Warciński - Uniwersytet Warszawski;
4) Paweł Blachowski - prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Dorotę Radlińską.
§  3.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Wojciecha Mazura.
§  4.  Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.