Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.217

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i 1a i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) Jan Szachułowicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - przewodniczący;
2) Ewa Malinowska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie - zastępca przewodniczącego;
3) Lidia Ciechomska-Florek - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - członek;
4) 1 Tomasz Wypych - radca prawny - członek;
5) Iwona Kobus - radca prawny - członek;
6) dr hab. Elżbieta Karska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - członek;
7) Waldemar Tyl - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 sierpnia 2013 r. (Dz.Urz.MS.2013.260) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 2013 r.