Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2012.139

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i 1a i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie w składzie:
1) Jerzy Bess - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie - przewodniczący;
2) Józef Wąsik - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie - zastępca przewodniczącego;
3) Jolanta Frańczak - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie - członek;
4) Małgorzata Wyszogrodzka - radca prawny - członek;
5) Anna Włodarczyk - radca prawny - członek;
6) prof. dr hab. Krystyna Chojnicka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - członek;
7) Krzysztof Wójcik - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej nr 2, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.