Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.166

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 71b § 1 i § 2 i art. 71f § 4 w zw. z art. 74 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Marcin Kołakowski - sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
b)
Maciej Kowalski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
c)
Ryszard Sarnowicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
d)
Maksymilian Wesołowski - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie;
2)
przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej:
a)
Elżbieta Barej-Magiera - notariusz,
b)
Małgorzata Sierocka - notariusz;
3)
dr hab. Tomasz Demendecki - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Macieja Kowalskiego.
§  3. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Ryszarda Sarnowicza.
§  4. 
1. 
Komisję, o której mowa w § 1, powołuje się do przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2019 r.
2. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Izby Notarialnej w Warszawie i w Lublinie.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.