Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.164

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 71b § 1 i § 2 i art. 71f § 4 w zw. z art. 74 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu, w składzie:
1) przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a) Tomasz Bebejewski - sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
b) Przemysław Horak - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu,
c) Marek Szyszko - sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
d) Agnieszka Wodzyńska-Radomska - sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
2) przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej:
a) Marek Bocian - notariusz,
b) Barbara Kapała-Łosak - notariusz;
3) dr hab. Marcin Orlicki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Przemysława Horaka.
§  3.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Marka Szyszkę.
§  4. 
1.  Komisję, o której mowa w § 1, powołuje się do przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2019 r.
2.  Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Izby Notarialnej w Poznaniu, Łodzi i w Szczecinie.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.