Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2018.215

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie

Na podstawie art. 71 b § 1 i § 2 i art. 71 f § 4 w zw. z art. 74 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie, w składzie:
1) przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a) Magdalena Kocój - sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie,
b) Beata Kurdziel - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie,
c) Renata Mleczko - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie,
d) Agnieszka Zielińska - sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce;
2) przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej:
a) 1  Czesław Waldemar Salagierski - emerytowany notariusz,
b) Wanda Miłoszewska - notariusz;
3) prof. dr hab. Bogusława Gnela - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Beatę Kurdziel.
§  3.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Magdalenę Kocój.
§  4. 
1.  Komisję, o której mowa w § 1, powołuje się do przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2018 r.
2.  Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Izby Notarialnej w Krakowie i w Rzeszowie.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 2 lit. a zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 27 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.232) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 2018 r.