Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2017.172

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 71b § 1 i § 2 i art. 71f § 4 w zw. z art. 74 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Małgorzata Dominiak - sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
b)
Danuta Jezierska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
c)
Arleta Lewandowska - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu,
d)
Ryszard Małecki - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu;
2)
przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej:
a)
Waldemar Stefan Jeziorski - notariusz,
b)
Anna Sypniewska - notariusz;
3)
prof. dr hab. Adam Olejniczak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Arletę Lewandowską.
§  3. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Ryszarda Małeckiego.
§  4. 
1. 
Komisję, o której mowa w § 1, powołuje się do przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2017 r.
2. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Izby Notarialnej w Poznaniu, Łodzi i w Szczecinie.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.