Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2014.133

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 lipca 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 71b § 1 i § 2 i art. 71f § 4 w zw. z art. 74 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1)
Małgorzata Micorek-Wagner - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - przewodniczący;
2)
dr Ewa Stefańska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - zastępca przewodniczącego;
3)
Jerzy Paszkowski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - członek;
4)
Anna Cybulska - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie - członek;
5)
Antonina Renata Bednara - notariusz - członek;
6)
Luiza Kwaśnicka - notariusz - członek;
7)
dr hab. Magdalena Szczepańska - Uniwersytet Warszawski - członek.
§  2.
1.
Komisję, o której mowa w § 1, powołuje się do przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2014 r.
2.
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Izb Notarialnych w Lublinie i w Warszawie.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.