Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2009.9.94

Akt indywidualny
Wersja od: 27 sierpnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 sierpnia 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 71b § 1 i 2 i art. 71f § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 oraz z 2009 r. Nr 37, poz. 286) zarządza się, co następuje:
§  1. 1
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie w składzie:

Przewodniczący Komisji:

- Małgorzata Micorek-Wagner - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

- Beata Błaszczyk - sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

Członkowie Komisji:

- Maria Rodatus - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,

- Grażyna Otola-Pawlica - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,

- Artur Kędzierski - notariusz,

- Krzysztof Młynarski - notariusz,

- dr hab. Jadwiga Pazdan - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

§  2.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej nr 2, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Izby Notarialnej w Warszawie i Lublinie.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.Urz.MS.09.10.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 sierpnia 2009 r.