Dz.Urz.MS.2018.217

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 75 a ust. 1 i 1a oraz art. 75 e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368 i 2400) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Nr 2 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a) prof. dr hab. Antoni Hanusz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
b) Jakub Iwaniec - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
c) Urszula Wiercińska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie;
2) przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej:
a) Monika Gąsiorowska - adwokat,
b) Katarzyna Korczyńska - adwokat;
3) dr hab. Dominika Wajda - Uniwersytet Warszawski;
4) Jakub Romelczyk - prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Urszulę Wiercińską.
§  3.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się prof. dra hab. Antoniego Hanusza.
§  4.  Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.