Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2012.128

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 sierpnia 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 75a ust. 1 i 1a i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1)
Bogdan Świerczakowski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - przewodniczący;
2)
Urszula Wiercińska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - zastępca przewodniczącego;
3)
Sylwester Marciniak - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - członek;
4)
Agnieszka Masalska - adwokat - członek;
5)
Andrzej Orliński - adwokat - członek;
6)
dr hab. Jan Majchrowski - Uniwersytet Warszawski - członek;
7)
Ryszard Rogatko - prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie - członek.
§  2.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej nr 2, o której mowa w § 1, obejmuje obszar Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.