Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2010.9.120

Akt indywidualny
Wersja od: 14 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 sierpnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 75a ust. 1 i 1a i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie w składzie:
1)
Przewodniczący Komisji:

Katarzyna Polańska-Farion - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie;

2)
Zastępca Przewodniczącego Komisji:

Bożena Rzewuska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie;

3)
Członkowie Komisji:
a)
Małgorzata Jarecka - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
b)
Waldemar Gujski - adwokat,
c)
Andrzej Kacprzycki - adwokat,
d) 1
dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara - Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,
e)
Katarzyna Bosiakowska - prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
§  2.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej nr 2, o której mowa w § 1, obejmuje obszar Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628, Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 45 i Nr 47, poz. 278.

1 § 1 pkt 3 lit. d) zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 14 września 2010 r. (Dz.Urz.MS.10.10.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 września 2010 r.