Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.10

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2019 r. z siedzibą w Gdańsku

Na podstawie art. 78 ust. 4 i ust. 1 w zw. z art. 75a ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2019 r. z siedzibą w Gdańsku w składzie:
1) egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Joanna Łaguna-Popieniuk - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) Krzysztof Malinowski - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
2) egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Agnieszka Witczak-Słoczyńska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) Agnieszka Kanawka - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
3) egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Mariusz Nowicki - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) Sylwia Grzybowska - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
4) egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Tamara Dziełakowska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) dr hab. Mariusz Bogusz - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.
§  2.  Egzaminatorów z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, spośród osób wskazanych w § 1, wyznacza Przewodniczący Komisji, o której mowa w § 1, przy czym jednego spośród osób wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugiego spośród osób wskazanych przez Naczelną Radę Adwokacką.
§  3.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Joannę Łagunę-Popieniuk.
§  4.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Sylwię Grzybowską.
§  5.  Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w Gdańsku i Koszalinie.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.