Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.117

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Bydgoszczy

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Bydgoszczy w składzie:
1) Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Włodzimierz Hilla - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
b) Zbigniew Pawlak - radca prawny;
2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a) Mirosław Kędzierski - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
b) Krzysztof Jezierski - radca prawny;
3) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Romuald Dalewski - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
b) Michał Rościszewski - radca prawny;
4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a) Ireneusz Płowaś - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
b) Jolanta Mackiewicz - radca prawny;
5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Barbara Jamiołkowska - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
b) Tomasz Kranc - radca prawny;
6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a) Elżbieta Kala - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
b) Czesława Żychlińska - radca prawny;
7) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Renata Owczarzak - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy,
b) Anna Romanow - radca prawny;
8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a) Urszula Wiśniewska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy,
b) Krzysztof Chełkowski - radca prawny.
§  2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Włodzimierza Hillę.
§  3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Zbigniewa Pawlaka.
§  4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.