Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.68

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Lublinie

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Lublinie w składzie:
1) Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Bohdan Tracz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie,
b) Halina Ejsmond-Zając - radca prawny;
2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a) Marek Trojniak - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,
b) Małgorzata Głażewska - radca prawny;
3) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Alicja Zych - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,
b) dr Monika Kępa - radca prawny;
4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a) Grażyna Lipianin - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,
b) Jarosław Ligaj - radca prawny;
5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Małgorzata Skoczyńska - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,
b) dr Małgorzata Dumkiewicz - radca prawny;
6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a) Beata Figaszewska - sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
b) dr Przemysław Bryłowski - radca prawny;
7) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Danuta Małysz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
b) dr Jacek Leńczuk - radca prawny;
8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a) Marek Zalewski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
b) Wojciech Boryc - radca prawny.
§  2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Bohdana Tracza.
§  3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Halinę Ejsmond-Zając.
§  4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.