Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Lublinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.32

Akt indywidualny
Wersja od: 7 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Lublinie

Na podstawie art. 78 ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 75a ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Lublinie w składzie:
1)
Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Lech Lewicki - sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie,
b)
Andrzej Maleszyk - adwokat;
2)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a)
Dariusz Półtorak - sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach,
b)
Bogusław Wróblewski - adwokat;
3)
Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
Arkadiusz Mrowiec - sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu,
b)
Krzysztof Oleszczuk - adwokat;
4)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a)
Anna Cybulska - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,
b)
Lesław Bindas - adwokat;
5)
Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Monika Kazubińska-Kręcisz - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,
b)
dr Krzysztof Kukuryk - adwokat;
6) 1
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Grzegorz Kister - sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
b)
Piotr Sendecki - adwokat;
7)
Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Jadwiga Pastusiak - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie,
b)
Andrzej Chadaj - adwokat;
8)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a)
dr hab. Andrzej Herbet - prof. nadzw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
b)
Urszula Zwolska - adwokat.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Lecha Lewickiego.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Krzysztofa Kukuryka.
§  4.
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.

1 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 7 lutego 2013 r. (Dz.Urz.MS.13.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lutego 2013 r.