Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Katowicach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2011.7.117

Akt indywidualny
Wersja od: 8 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 maja 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Katowicach

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Katowicach w składzie:
1)
Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:

Monika Śliwińska - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,

Marian Warzycha - radca prawny;

Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:

Dariusz Prażmowski - sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach,

Zygmunt Grabowski - radca prawny;

2)
Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:

Hanna Morejska - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie,

Piotr Ligus - radca prawny;

Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:

Halina Garus - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie,

Janusz Cybula - radca prawny;

3)
Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:

dr Jacek Gęsiak - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,

Bożena Cyrol - radca prawny;

Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:

Maria Witoszyńska - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,

Piotr Manowski - radca prawny;

4)
Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:

Barbara Brandys-Kmiecik - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,

Grzegorz Łaszczyca - radca prawny;

Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:

Beata Kalaga-Gajewska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,

Lucyna Szypuła - radca prawny.

§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Monikę Śliwińską.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Jacka Gęsiaka.
§  4.
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429.