Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.110

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 19 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 19 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie w składzie:
1) Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Agnieszka Domańska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) Rafał Rychlicki - radca prawny;
2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a) Anna Bojarczuk - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,
b) Krystyna Kwapisz - radca prawny;
3) 1 Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Beata Waś - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) Artur Zapała - radca prawny;
4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a) Tomasz Pałdyna - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) Łukasz Kowalczyk - radca prawny;
5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Beata Stryjewska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) Małgorzata Miszkin-Wojciechowska - radca prawny;
6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a) Jolanta de Heij-Kaplińska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) Krzysztof Wojciechowski - radca prawny;
7) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Barbara Kołodziejczak-Osetek - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
b) dr Rafał Stankiewicz - radca prawny;
8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a) Marek Kraus - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
b) Andrzej Sobolak - radca prawny.
§  2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Beatę Waś.
§  3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dr Rafała Stankiewicza.
§  4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.

1 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 11 marca 2013 r. (Dz.Urz.MS.13.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 marca 2013 r.