Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.49

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 14 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 78 ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 75a ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 14 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie w składzie:
1) Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Monika Niezabitowska-Nowakowska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) dr Witold Kabański - adwokat;
2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a) Janusz Pelczarski - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,
b) Ireneusz Wilk - adwokat;
3) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Ewa Stryczyńska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) Małgorzata Supera - adwokat;
4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a) Renata Iwanowska - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
b) Bartosz Krużewski - adwokat;
5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Marian Kociołek - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) Tomasz Kapliński - adwokat;
6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a) Łukasz Oleksiuk - sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie,
b) Aleksander Grot - adwokat;
7) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Ewa Kwiecińska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
b) Jakub Jacyna - adwokat;
8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a) Izabella Janson - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
b) Ewa Wołodkiewicz-Jacyna - adwokat.
§  2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Ewę Stryczyńską.
§  3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Jakuba Jacynę.
§  4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.