Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.47

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 12 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 78 ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 75a ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 12 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie w składzie:
1) 1 Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Janusz Zalewski - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) Jacek Dubois - adwokat;
2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a) Joanna Zaremba - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,
b) Mikołaj Pietrzak - adwokat;
3) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) dr Michał Bieniak - adwokat;
4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a) Magdalena Śliwińska-Stępień - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
b) Mieczysław Sieprawski - adwokat;
5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Agnieszka Owczarewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) Olga Sztejnert-Roszak - adwokat;
6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a) Radosław Młyński - sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie,
b) Katarzyna Bilewska - adwokat;
7) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Gabriela Nowak - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
b) dr Michał Rojewski - adwokat;
8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a) Przemysław Żmich - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
b) Karol Orzechowski - adwokat.
§  2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Aleksandrę Łączyńską-Mendakiewicz.
§  3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Michała Bieniaka.
§  4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.

1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 15 marca 2013 r. (Dz.Urz.MS.13.136) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2013 r.