Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 1 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2011.6.82

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 1 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 1 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie w składzie:
1)
Romana Górecka - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - przewodniczący;
2)
Małgorzata Kluziak - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie - zastępca przewodniczącego;
3)
Jolanta Rudnicka - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - członek;
4)
Romuald Chełmiński - radca prawny - członek;
5)
Włodzimierz Chróścik - radca prawny - członek;
6)
dr hab. Teresa Wyka - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - członek;
7)
Julita Turyk - prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie - członek.
§  2.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej nr 1, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
§  3.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 118/09/DNAP z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 1 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 74 oraz z 2010 r. Nr 10 poz. 139).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429.