Dz.Urz.ABW.2018.36

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na pierwszy stopień w korpusie oficerów w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa:
1) skład osobowy komisji egzaminacyjnej na pierwszy stopień w korpusie oficerów w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW";
2) sposób ustalania terminu egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów w ABW, zwanego dalej "egzaminem";
3) wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu.
§  2.  Powołuje się komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu, zwaną dalej "komisją", w składzie:
1) przewodniczący - Szef ABW albo Zastępca Szefa ABW lub dyrektor albo zastępca dyrektora Biura Kadr ABW;
2) 1  zastępca przewodniczącego - dyrektor albo zastępca dyrektora Biura Kadr ABW lub dyrektor albo zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW;
3) członkowie - co najmniej trzech funkcjonariuszy ABW wyznaczonych przez Szefa ABW.
§  3. 
1.  W skład komisji każdorazowo wchodzi co najmniej pięciu funkcjonariuszy ABW.
2.  Liczba funkcjonariuszy ABW wchodzących w skład komisji musi być nieparzysta.
3.  2  Szef ABW może wyznaczyć do składu komisji funkcjonariuszy ABW zastępujących funkcjonariuszy ABW, o których mowa w § 2 - w przypadku ich uzasadnionej nieobecności.
§  4.  Przewodniczący może dopuścić do udziału w pracach komisji w charakterze obserwatorów wskazanych przez siebie funkcjonariuszy ABW, którzy nie będą wchodzili w skład komisji.
§  5.  Z prac komisji wyłącza się funkcjonariusza ABW, jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności, spowodowane pozostawaniem w stosunku osobistym z funkcjonariuszem ABW zdającym egzamin.
§  6.  Skład komisji powołuje każdorazowo Szef ABW w formie decyzji.
§  7.  3  Termin egzaminu wyznacza dyrektor Biura Kadr ABW w porozumieniu z dyrektorem Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW lub upoważnieni przez nich zastępcy.
§  8.  Przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego oraz członkom komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeprowadzenia egzaminu.
§  9. 
1.  Zdanie egzaminu jest potwierdzane wydaniem zaświadczenia, które włączane jest do akt osobowych funkcjonariusza ABW.
2.  Wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu określa załącznik do zarządzenia.
§  10.  Traci moc zarządzenie nr 20 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na pierwszy stopień w korpusie oficerów w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW poz. 13).
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 4  

ZAŚWIADCZENIE

o zdaniu egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów ABW

1 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 114 z dnia 16 października 2018 r. (Dz.Urz.ABW.2018.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 listopada 2018 r.
2 § 3 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 114 z dnia 16 października 2018 r. (Dz.Urz.ABW.2018.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 listopada 2018 r.
3 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 114 z dnia 16 października 2018 r. (Dz.Urz.ABW.2018.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 listopada 2018 r.
4 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 114 z dnia 16 października 2018 r. (Dz.Urz.ABW.2018.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 listopada 2018 r.