Powołanie komisji egzaminacyjnej na pierwszy stopień w korpusie chorążych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2013.2

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na pierwszy stopień w korpusie chorążych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1. Zarządzenie określa:
1)
skład osobowy komisji egzaminacyjnej na pierwszy stopień w korpusie chorążych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW";
2)
sposób ustalania terminu egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych w ABW, zwanego dalej "egzaminem";
3)
wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu.
§  2. 
Powołuje się komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu, zwaną dalej "komisją", w składzie:
1) 1
 przewodniczący - dyrektor lub zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW;
2) 2
 zastępca przewodniczącego - dyrektor Biura Kadr ABW lub wyznaczony przez niego funkcjonariusz Biura Kadr ABW;
3) 3
 5 członków - wyznaczonych przez przewodniczącego spośród wykładowców Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW lub funkcjonariuszy ABW.
§  3. 
Przewodniczący może dopuścić do udziału w pracach komisji w charakterze obserwatorów wskazanych przez siebie funkcjonariuszy ABW, którzy nie będą wchodzili w skład komisji.
§  4. 
1. 
Z prac komisji wyłącza się funkcjonariusza ABW, jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności spowodowane pozostawaniem w stosunku osobistym z funkcjonariuszem ABW zdającym egzamin.
2. 
W przypadku wyłączenia z prac komisji jednocześnie przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego, obowiązki przewodniczącego, na czas wyłączenia, przejmuje wskazany przez przewodniczącego członek komisji.
§  5. 
Skład komisji powołuje każdorazowo Szef ABW w formie decyzji.
§  6.  4
1. 
Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu szkolenia na pierwszy stopień w korpusie chorążych.
2.  5
 Termin egzaminu końcowego oraz poprawkowego na pierwszy stopień w korpusie chorążych wyznacza dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW w porozumieniu z dyrektorem Biura Kadr ABW.
3.  6
 W uzasadnionych przypadkach Szef ABW może na wniosek Dyrektora Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW lub Dyrektora Biura Kadr ABW ustalić inny termin egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych niż określony w ust. 1.
§  7. 
Przewodniczącemu, jego zastępcy oraz członkom komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeprowadzenia egzaminu.
§  8. 
1. 
Zdanie egzaminu potwierdzane jest wydaniem zaświadczenia, które włączane jest do akt osobowych funkcjonariusza ABW.
2. 
Wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu określa załącznik do zarządzenia.
§  9. 
Traci moc zarządzenie nr 10 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 26 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na pierwszy stopień w korpusie chorążych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 7  

ZAŚWIADCZENIE

o zdaniu egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych ABW

1 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 113 z dnia 16 października 2018 r. (Dz.Urz.ABW.2018.51) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 listopada 2018 r.
2 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 10 z dnia 8 lutego 2013 r. (Dz.Urz.ABW.2013.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 lutego 2013 r.
3 § 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 113 z dnia 16 października 2018 r. (Dz.Urz.ABW.2018.51) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 listopada 2018 r.
4 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 10 z dnia 8 lutego 2013 r. (Dz.Urz.ABW.2013.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 lutego 2013 r.
5 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 113 z dnia 16 października 2018 r. (Dz.Urz.ABW.2018.51) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 listopada 2018 r.
6 § 6 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 113 z dnia 16 października 2018 r. (Dz.Urz.ABW.2018.51) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 listopada 2018 r.
7 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 113 z dnia 16 października 2018 r. (Dz.Urz.ABW.2018.51) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 listopada 2018 r.