Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej. - OpenLEX

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.1.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej

GS.0210.10.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , mając na względzie § 2 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 listopada 2019 r. 3 , zarządzam, co następuje:

§  1. 
Powołuję komisję egzaminacyjną, zwaną dalej komisją, do przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej w składzie:
1.
Tadeusz Pasternak (DGLP) - przewodniczący.
2.
Jan Paraniak (RDLP we Wrocławiu) - członek.
3.
Adam Jamka (emerytowany pracownik RDLP w Radomiu) - członek.
§  2. 
Do zadań komisji należy przeprowadzenie w dniu 7 grudnia 2019 r. egzaminu wobec kandydatów do pracy w Straży Leśnej po przebytym kursie podstawowym organizowanym w terminie od 15 listopada do 7 grudnia 2019 r. przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie na terenie RDLP w Radomiu na podstawie Decyzji nr 156 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 października 2019 r. w sprawie organizacji kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej (znak: GS.0210.8.2019).
§  3. 
Egzamin obejmuje przedmioty wynikające z programu kursu określonego Zarządzeniem nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad szko- enia strażników leśnych.
§  4. 
Komisja ze swojej pracy sporządzi protokół w terminie 10 dni od przeprowadzenia egzaminu, który przedstawi Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych. Komisja kończy pracę z chwilą podpisania protokołu.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego został nadany Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu PGL Lasy Państwowe; § 6 Statutu stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzję obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 § 2 zał. nr 2 do Zarządzenia nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych (GS.0210.9.2019) określa program szkolenia kandydatów do Straży Leśnej.