Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.1.13

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 stycznia 2013 r.

DECYZJA Nr 68
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej

GS-021-3/12

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu PGL Lasy Państwowe oraz na podstawie § 9 ust 1 załącznika nr 1 Zarządzenia nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych (GO-021-230/99 ze zm.) - ustalam, co następuje:

§  1. Powołuję komisję egzaminacyjną, zwaną dalej komisją, celem przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej w składzie:
1. Tadeusz Pasternak- Główny Inspektor Straży Leśnej - przewodniczący.
2. Adam Jamka - inspektor Straży Leśnej RDLP w Radomiu - członek.
3. Lech Mikołajczyk - członek (emeryt. insp. SL RDLP w Łodzi).
§  2. Do zadań komisji należy przeprowadzenie egzaminu wobec kandydatów do pracy w Straży Leśnej po przebytym centralnym kursie podstawowym organizowanym w dniach od 10 do 23 listopada i 1-8 grudnia 2012 r. przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie.
§  3. Egzamin obejmuje problematykę wynikającą z programu kursu.
§  4. Komisja ze swojej pracy sporządzi protokół w terminie 10 dni od zakończenia kursu, który przedstawi Dyrektorowi Generalnemu LP. Komisja kończy pracę z chwilą podpisania protokołu.
§  5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.