Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2018.229

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

Na podstawie art. 74h § 2 i § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego, w składzie:
1) Krzysztof Chojnowski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
2) dr hab. Małgorzata Manowska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
3) dr hab. Tomasz Szanciło - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
4) Urszula Wiercińska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
5) Ewa Zalewska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
6) Maciej Celichowski - przedstawiciel Krajowej Rady Notarialnej;
7) Maria Dworak - przedstawiciel Krajowej Rady Notarialnej;
8) Urszula Statkiewicz-Wysocka - przedstawiciel Krajowej Rady Notarialnej;
9) Iwona Wach - przedstawiciel Krajowej Rady Notarialnej.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dr hab. Małgorzatę Manowską.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.