Powołanie Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.238

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

Na podstawie art. 368 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego w składzie:
1)
Ryszard Iwankiewicz - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
2)
Krzysztof Józefowicz - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
3)
Sylwester Marciniak - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
4)
Cezary Wójcik - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
5) 1
 Urszula Wiercińska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
6) 2
 dr hab. Tomasz Oczkowski - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
7)
Jan Łoziński - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
8)
Ewa Stompor-Nowicka - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
9)
Bazyli Zacharczuk - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Krzysztofa Józefowicza.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.152) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 czerwca 2017 r.
2 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.139) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2016 r.