Powołanie Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2011.14.196

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego

Na podstawie art. 78h ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego w składzie:
1)
Przewodniczący Komisji: sędzia Sądu Najwyższego Jarosław Matras;
2)
Członkowie Komisji:
a)
sędzia Sądu Najwyższego Michał Laskowski,
b)
sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Stefan Babiarz,
c)
sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Andrzej Daczyński,
d)
sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Barbara Trębska,
e)
Magdalena Dobrzyńska-Szczudłowska - adwokat,
f)
Żanna Dembska - adwokat,
g)
Agnieszka Massalska - adwokat,
h)
Stanisław Estreich - adwokat.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2011 r.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.