Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.216

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 4 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 19-22 marca 2013 r.

Na podstawie art. 368 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną II stopnia Nr 4 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 19-22 marca 2013 r. w składzie:
1) Przewodnicząca Komisji: Katarzyna Polańska-Farion - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie;
2) Członkowie Komisji:
a) Tomasz Kolanowski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
b) Jerzy Płusa - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
c) Edyta Jefimko - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
d) Paweł Misiak - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
e) Aneta Ciechowicz-Jaworska - radca prawny,
f) Helena Dobrosz - radca prawny,
g) 1 Magdalena Szcześniak - radca prawny,
h) Magdalena Ziarnicka-Koper - radca prawny.
§  2. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Gdańsku, Komisji Egzaminacyjnych nr 2 i nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Gdańsku, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Krakowie, Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Krakowie oznaczonych odpowiednio numerami od 2 do 7, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Rzeszowie i Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Rzeszowie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.

1 § 1 pkt 2 lit. g) zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.MS.13.224) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 czerwca 2013 r.