Powołanie Komisji Egzaminacyjnej II stopnia nr 4 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 14-17 czerwca 2011 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2011.14.194

Akt indywidualny
Wersja od: 8 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia nr 4 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 14-17 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 368 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 5 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1. 1
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną II stopnia nr 4 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 14-17 czerwca 2011 r. w składzie:
1)
Przewodniczący Komisji: Grzegorz Salamon - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie;
2)
Członkowie Komisji:
a)
Agata Zając - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
b)
Ewa Zalewska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
c)
Zygmunt Zgierski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
d)
Bogusław Klimowicz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
e)
Magdalena Szcześniak - radca prawny,
f)
Jacek Będkowski - radca prawny,
g)
Janusz Wiltos - radca prawny,
h)
Elżbieta Grzybkowska - radca prawny.
§  2.
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnych nr 5, nr 6, nr 8, nr 9, nr 12, nr 17 i nr 18 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.

1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 8 listopada 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.14.197) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2011 r.