Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.214

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 3 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 19-22 marca 2013 r.

Na podstawie art. 78h ust. 2 i 2a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną II stopnia Nr 3 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 19-22 marca 2013 r. w składzie:
1) Przewodnicząca Komisji: dr hab. Małgorzata Manowska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie;
2) Członkowie Komisji:
a) Maria Dożynkiewicz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
b) dr Krzysztof Eichstaedt - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
c) dr Władysław Pawlak - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
d) Maciej Kruszyński - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
e) Joanna Jaczewska-Zimińska - adwokat,
f) Ryszard Marcinkowski - adwokat,
g) Mariusz Paplaczyk - adwokat,
h) Wojciech Wiza - adwokat.
§  2. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Białymstoku, Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Białymstoku, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Gdańsku, Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Gdańsku, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Łodzi, Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Łodzi, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Poznaniu, Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Poznaniu, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Rzeszowie, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą we Wrocławiu oraz Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą we Wrocławiu.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.