Powołanie Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 23-26 czerwca 2020 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.179

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 listopada 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 23-26 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 78h ust. 2 i 2a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, 1673 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 23-26 czerwca 2020 r. w składzie:
1)
dr Stefan Babiarz - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
2)
Wojciech Furman - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
3)
dr Jolanta Grzegorczyk - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
4)
Magdalena Sajur-Kordula - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
5) 1
 Kamila Spalińska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
6)
Stanisław Kubiak - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
7)
Agnieszka Masalska - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
8)
Wojciech Wiza - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
9)
Jan Znamiec - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dr Jolantę Grzegorczyk.
§  3. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Kielcach, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Łodzi, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Warszawie i Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie oznaczonych odpowiednio numerami od 2 do 10.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 listopada 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.241) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 listopada 2020 r.