Dz.Urz.MS.2018.340

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu notarialnego, który został przeprowadzony w dniach 4-6 września 2018 r.

Na podstawie art. 74h § 2, § 2a i § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu notarialnego, który został przeprowadzony w dniach 4-6 września 2018 r., w składzie:
1) Andrzej Daczyński - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
2) Anna Gałas - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
3) Artur Lesiak - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
4) Małgorzata Sławińska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
5) dr Igor Zduński - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
6) Paweł Cupriak - przedstawiciel Krajowej Rady Notarialnej;
7) Bogna Dembowska - przedstawiciel Krajowej Rady Notarialnej;
8) Wojciech Andrzej Nowak - przedstawiciel Krajowej Rady Notarialnej;
9) Agnieszka Przybysiak - przedstawiciel Krajowej Rady Notarialnej.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Andrzeja Daczyńskiego.
§  3.  Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach, Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie, Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie oraz Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą we Wrocławiu.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.