Powołanie Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 20-23 marca 2018 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.190

Akt indywidualny
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 20-23 marca 2018 r.

Na podstawie art. 78h ust. 2 i 2a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 20-23 marca 2018 r. w składzie:
1)
Jakub Iwaniec - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
2)
Maciej Kowalski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
3)
Magdalena Sajur-Kordula - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
4)
Józef Wąsik - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
5)
Zygmunt Zgierski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
6)
Agnieszka Massalska - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
7)
Mariusz Paplaczyk - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
8) 1
 Stanisław Kubiak - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
9)
Wojciech Troszkiewicz - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Zygmunta Zgierskiego.
§  3. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Warszawie i Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie oznaczonych odpowiednio numerami od 2 do 10.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.198) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 czerwca 2018 r.