Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.213

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 19-22 marca 2013 r.

Na podstawie art. 78h ust. 2 i 2a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 19-22 marca 2013 r. w składzie:
1) Przewodniczący Komisji: Zygmunt Zgierski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;
2) Członkowie Komisji:
a) Barbara du Château - sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie,
b) Maciej Kowalski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
c) Marzena Miąskiewicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
d) Krzysztof Kacprzak - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi,
e) Ryszard Afeltowicz - adwokat,
f) Jadwiga Banaszewska - adwokat,
g) Bożena Łopacińska-Dragan - adwokat,
h) Piotr Migaj - adwokat.
§  2. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Katowicach, Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Katowicach oznaczonych odpowiednio numerami od 2 do 4, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Toruniu, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Warszawie oraz Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie oznaczonych odpowiednio numerami od 2 do 8.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.