Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2012.162

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 28-31 sierpnia 2012 r.

Na podstawie art. 368 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 28-31 sierpnia 2012 r. w składzie:
1) Przewodniczący Komisji: Henryk Komisarski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu;
2) Członkowie Komisji:
a) Zygmunt Zgierski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
b) Przemysław Kurzawa - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
c) Agata Zając - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
d) Maciej Żelazowski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
e) Wojciech Gorczyca - radca prawny,
f) Elżbieta Grzybkowska - radca prawny,
g) Danuta Koszyk-Ciałowicz - radca prawny,
h) Kamil Walczak - radca prawny.
§  2. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Katowicach, Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2012 r. z siedzibą w Katowicach, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Lublinie, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie oraz Komisji Egzaminacyjnych Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr, 8 i Nr 9 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2012 r. z siedzibą w Warszawie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.