Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku oraz w Szczecinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2012.33

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku oraz w Szczecinie

Na podstawie art. 29a ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego, obejmującą obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku oraz w Szczecinie, zwaną dalej "Komisją".
§  2.
Siedzibą Komisji jest miasto Gdańsk.
§  3.
W skład Komisji wchodzą:
1)
Zbigniew Merchel - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - przewodniczący;
2)
Małgorzata Grzesik - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie - członek;
3)
Karina Marczak - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie - członek;
4)
Jarosław Urban - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku - członek;
5) 1
Romualda Włodarczyk-Trojan - komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku - członek;
6) 2
Marcin Małuszek - komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu;
7)
prof. dr hab. Jolanta Gliniecka - Uniwersytet Gdański - członek.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2012 r.
1 § 3 pkt 5 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 15 marca 2013 r. (Dz.Urz.MS.13.137) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2013 r.
2 § 3 pkt 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 15 marca 2013 r. (Dz.Urz.MS.13.137) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2013 r.