Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2013.60

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 32
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, w składzie określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2. Sprawy prowadzone przez komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, powołaną zarządzeniem Nr 11 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. Urz. UKE poz. 22), przejmuje komisja, o której mowa w § 1.
§  3. Traci moc zarządzenie Nr 11 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

W skład komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wchodzą:

1. Wiktor Sęga - przewodniczący;

2. Tadeusz Borzym - zastępca przewodniczącego;

3. Elżbieta Derengowska - zastępca przewodniczącego;

4. Grzegorz Doros - zastępca przewodniczącego;

5. Krzysztof Duzinkiewicz - zastępca przewodniczącego;

6. Gerard Halama - zastępca przewodniczącego;

7. Krzysztof Jakubowski - zastępca przewodniczącego;

8. Mirosław Kawecki - zastępca przewodniczącego;

9. Mirosława Kędra - zastępca przewodniczącego;

10. Marian Kornaszewski - zastępca przewodniczącego;

11. Waldemar Krassowski - zastępca przewodniczącego;

12. Krzysztof Krawczyk - zastępca przewodniczącego;

13. Marcin Krawczyk - zastępca przewodniczącego;

14. Janusz Krechowicz - zastępca przewodniczącego;

15. Janusz Kujawski - zastępca przewodniczącego;

16. Grzegorz Lewandowski - zastępca przewodniczącego;

17. Marek Otręba - zastępca przewodniczącego;

18. Wioletta Pilipiec - zastępca przewodniczącego;

19. Zygmunt Słomiński - zastępca przewodniczącego;

20. Marek Stęchły - zastępca przewodniczącego;

21. Czesław Śliwoniuk - zastępca przewodniczącego;

22. Marcin Woźniak - zastępca przewodniczącego;

23. Władysław Zwierzchowski - zastępca przewodniczącego;

24. Piotr Araczewski - sekretarz komisji;

25. Jerzy Antczak - członek;

26. Adam Barabasz - członek;

27. Maciej Baran - członek;

28. Izabela Bartold - członek;

29. Krystyna Błaszczyk-Klimkiewicz - członek;

30. Witold Brożek - członek;

31. Ryszard Chochół - członek;

32. Władysław Cholewski - członek;

33. Sławomir Dudek - członek;

34. Zbigniew Fice - członek;

35. Ewa Filc - członek;

36. Jacek Fonrobert - członek;

37. Jan Gajda - członek;

38. Dariusz Garbaczewski - członek;

39. Krzysztof Gawęda - członek;

40. Hanna Giersz - członek;

41. Marian Goluzda - członek;

42. Mieczysław Janczak - członek;

43. Michał Kamieniec - członek;

44. Zbigniew Kołodziej - członek;

45. Dariusz Kopania - członek;

46. Zbigniew Kornatko - członek;

47. Maciej Kostrzewa - członek;

48. Adam Kruk - członek;

49. Marek Krzemiński - członek;

50. Danuta Krzos - członek;

51. Alicja Krzymińska - członek;

52. Marek Leśniczy - członek;

53. Tomasz Łatuszyński - członek;

54. Ernest Maczugowski - członek;

55. Janusz Morkowski - członek;

56. Arkadiusz Orszulak - członek;

57. Anna Othonos - członek;

58. Grzegorz Pańczyk - członek;

59. Tadeusz Pol - członek;

60. Marek Romańczuk - członek;

61. Ewa Sietiewiniec - członek;

62. Bożena Stańczak-Rydz - członek;

63. Beata Struska - członek;

64. Andrzej Szargawiński - członek;

65. Krystyna Śliwka - członek;

66. Jan Wantuch - członek;

67. Lech Wcisłowski - członek;

68. Dariusz Wierzbicki - członek;

69. Alicja Wojciechowska - członek.