Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2013.59

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 31
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej

Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, w składzie określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2. Sprawy prowadzone przez komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, powołaną zarządzeniem Nr 12 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej (Dz. Urz. UKE poz. 23), przejmuje komisja, o której mowa w § 1.
§  3. Traci moc zarządzenie Nr 12 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

W skład komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej wchodzą:

1. Wiktor Sęga - przewodniczący;

2. Piotr Araczewski - zastępca przewodniczącego;

3. Tadeusz Borzym - zastępca przewodniczącego;

4. Elżbieta Derengowska - zastępca przewodniczącego;

5. Grzegorz Doros - zastępca przewodniczącego;

6. Krzysztof Duzinkiewicz - zastępca przewodniczącego;

7. Gerard Halama - zastępca przewodniczącego;

8. Krzysztof Jakubowski - zastępca przewodniczącego;

9. Mirosław Kawecki - zastępca przewodniczącego;

10. Mirosława Kędra - zastępca przewodniczącego;

11. Marian Kornaszewski - zastępca przewodniczącego;

12. Waldemar Krassowski - zastępca przewodniczącego;

13. Krzysztof Krawczyk - zastępca przewodniczącego;

14. Marcin Krawczyk - zastępca przewodniczącego;

15. Janusz Krechowicz - zastępca przewodniczącego;

16. Janusz Kujawski - zastępca przewodniczącego;

17. Grzegorz Lewandowski - zastępca przewodniczącego;

18. Marek Otręba - zastępca przewodniczącego;

19. Wioletta Pilipiec - zastępca przewodniczącego;

20. Zygmunt Słomiński - zastępca przewodniczącego;

21. Marek Stęchły - zastępca przewodniczącego;

22. Czesław Śliwoniuk - zastępca przewodniczącego;

23. Marcin Woźniak - zastępca przewodniczącego;

24. Władysław Zwierzchowski - zastępca przewodniczącego;

25. Ewa Filc - sekretarz komisji;

26. Jerzy Antczak - członek;

27. Adam Barabasz - członek;

28. Maciej Baran - członek;

29. Izabela Bartold - członek;

30. Krystyna Błaszczyk-Klimkiewicz - członek;

31. Ryszard Bober - członek;

32. Witold Brożek - członek;

33. Antonina Brożyna - członek;

34. Janina Buraczewska - członek;

35. Ryszard Chochół - członek;

36. Władysław Cholewski - członek;

37. Jarosław Chomski - członek;

38. Jerzy Czajkowski - członek;

39. Maciej Denc - członek;

40. Sławomir Dudek - członek;

41. Jerzy Dzienisz - członek;

42. Zbigniew Fice - członek;

43. Jacek Fonrobert - członek;

44. Jan Gajda - członek;

45. Dariusz Garbaczewski - członek;

46. Krzysztof Gawęda - członek;

47. Hanna Giersz - członek;

48. Marian Goluzda - członek;

49. Mieczysław Jańczak - członek;

50. Piotr Kaczorek - członek;

51. Michał Kamieniec - członek;

52. Zbigniew Kołodziej - członek;

53. Dariusz Kopania - członek;

54. Karol Korcz - członek;

55. Zbigniew Kornatko - członek;

56. Andrzej Kosiński - członek;

57. Maciej Kostrzewa - członek;

58. Adam Kruk - członek;

59. Marek Krzemiński - członek;

60. Danuta Krzos - członek;

61. Alicja Krzymińska - członek;

62. Marek Leśniczy - członek;

63. Piotr Lizakowski - członek;

64. Tomasz Łatuszyński - członek;

65. Ernest Maczugowski - członek;

66. Piotr Majzner - członek;

67. Janusz Morkowski - członek;

68. Arkadiusz Orszulak - członek;

69. Anna Othonos - członek;

70. Grzegorz Pańczyk - członek;

71. Tadeusz Pol - członek;

72. Marek Romańczuk - członek;

73. Dorota Rabczuk - członek;

74. Wiesław Salmonowicz - członek;

75. Piotr Sas-Bojarski - członek;

76. Ewa Sietiewieniec - członek;

77. Katarzyna Skupin - członek;

78. Bożena Stańczak-Rydz - członek;

79. Beata Struska - członek;

80. Henryk Suligowski - członek;

81. Andrzej Szargawiński - członek;

82. Kazimierz Szczepański - członek;

83. Krystyna Śliwka - członek;

84. Jan Wantuch - członek;

85. Lech Wcisłowski - członek;

86. Grzegorz Wilento - członek;

87. Dariusz Wierzbicki - członek;

88. Piotr Wolejsza - członek;

89. Alicja Wojciechowska - członek.