Powołanie komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej. - OpenLEX

Powołanie komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2011.6.23

Akt indywidualny
Wersja od: 14 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 9 marca 2011 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, w składzie określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2.
Sprawy prowadzone przez komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, powołaną zarządzeniem nr 62 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 22 października 2009 r., przejmuje komisja, o której mowa w § 1.
§  3.
Traci moc zarządzenie nr 62 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 22 października 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej (Dz. Urz. UKE Nr 45, poz. 129).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

W skład komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej wchodzą:

1. Wiktor Sęga - przewodniczący;

2. Tadeusz Borzym - zastępca przewodniczącego;

3. Mariusz Busiło - zastępca przewodniczącego;

4. Grzegorz Doros - zastępca przewodniczącego;

5. Andrzej Grenewicz - zastępca przewodniczącego;

6. Gerard Halama - zastępca przewodniczącego;

7. Krzysztof Jakubowski - zastępca przewodniczącego;

8. Mirosław Kawecki - zastępca przewodniczącego;

9. Mirosława Kędra - zastępca przewodniczącego;

10. Marian Kornaszewski - zastępca przewodniczącego;

11. Waldemar Krassowski - zastępca przewodniczącego;

12. Marcin Krawczyk - zastępca przewodniczącego;

13. Janusz Krechowicz - zastępca przewodniczącego;

14. Grzegorz Lewandowski - zastępca przewodniczącego;

15. Michał Półtorak - zastępca przewodniczącego;

16. Zygmunt Słomiński - zastępca przewodniczącego;

17. Marek Stęchły - zastępca przewodniczącego;

18. Henryk Suligowski - zastępca przewodniczącego;

19. Czesław Śliwoniuk - zastępca przewodniczącego;

20. Artur Wojcieszek - zastępca przewodniczącego;

21. Janusz Kujawski - zastępca przewodniczącego;

22. Marcin Woźniak - zastępca przewodniczącego;

23. Władysław Zwierzchowski - zastępca przewodniczącego;

24. Barbara Wojciechowska - sekretarz komisji;

25. Marek Ambroziak - członek;

26. Jerzy Antczak - członek;

27. Piotr Araczewski - członek;

28. Adam Barabasz - członek;

29. Maciej Baran - członek;

30. Izabela Bartold - członek;

31. Krystyna Błaszczyk-Klimkiewicz - członek;

32. Ryszard Chochół - członek;

33. Władysław Cholewski - członek;

34. Elżbieta Derengowska - członek;

35. Sławomir Dudek - członek;

36. Zbigniew Fice - członek;

37. Ewa Filc - członek;

38. Jacek Fonrobert - członek;

39. Jan Gajda - członek;

40. Dariusz Garbaczewski - członek;

41. Krzysztof Gawęda - członek;

42. Hanna Giersz - członek;

43. Marian Goluzda - członek;

44. Michał Kamieniec - członek;

45. Zbigniew Kołodziej - członek;

46. Dariusz Kopania - członek;

47. Zbigniew Kornatko - członek;

48. Maciej Kostrzewa - członek;

49. Krzysztof Krawczyk - członek;

50. Adam Kruk - członek;

51. Marek Krzemiński - członek;

52. Danuta Krzos - członek;

53. Alicja Krzymińska - członek;

54. Marek Leśniczy - członek;

55. Tomasz Łatuszyński - członek;

56. Ernest Maczugowski - członek;

57. Janusz Morkowski - członek;

58. Arkadiusz Orszulak - członek;

59. Anna Othonos - członek;

60. Grzegorz Pańczyk - członek;

61. Tadeusz Pol - członek;

62. Marek Romańczuk - członek;

63. Ewa Sietiewiniec - członek;

64. Bożena Stańczak-Rydz - członek;

65. Joanna Stańska - członek;

66. Beata Struska - członek;

67. Andrzej Szargawiński - członek;

68. Krystyna Śliwka - członek;

69. Jan Wantuch - członek;

70. Lech Wcisłowski - członek.