Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Wałbrzychu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.70

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Wałbrzychu

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Wałbrzychu, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a) 1
 Paweł Banach - sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy,
b)
Marek Gajdecki - sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze,
c)
Magdalena Mroczkowska - sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu;
2)
przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych:
a)
Sławomir Majka - radca prawny,
b)
Małgorzata Walaszczyk-Borek - radca prawny;
3)
dr hab. Piotr Szymaniec - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
4)
Arkadiusz Kulik - prokurator Prokuratury Okręgowej w Legnicy.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Pawła Banacha.
§  3. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Magdalenę Mroczkowską.
§  4. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
1 § 1 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 20 września 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.218) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 września 2019 r.