Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Bydgoszczy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.68

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Bydgoszczy

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Bydgoszczy, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Romuald Dalewski - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
b) 1
 dr Anna Dziergawka - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
c)
Mieczysław Oliwa - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy;
2)
przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych:
a)
Gabriela Krajczewska - radca prawny,
b)
Maciej Penczerzyński - radca prawny;
3)
dr hab. Henryk Nowicki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
4)
Paweł Kołodziejski - prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Mieczysława Oliwę.
§  3. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Romualda Dalewskiego.
§  4. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
1 § 1 pkt 1 lit. b zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 20 września 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.217) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 września 2019 r.