Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Szczecinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2017.114

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Szczecinie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, 1579 i 2261) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Szczecinie, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Radosław Bielecki - sędzia Sądu Rejonowego w Gryficach,
b)
Stefan Kłosowski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
c)
Grzegorz Szacoń - sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie;
2)
przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych:
a)
Elżbieta Dąbrowska - radca prawny,
b)
Eliza Nahajowska - radca prawny;
3)
dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska - Uniwersytet Szczeciński;
4)
Małgorzata Mach - prokurator Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Stefana Kłosowskiego.
§  3. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Radosława Bieleckiego.
§  4. 
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.