Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Białymstoku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.107

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Białymstoku

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993 i 1778) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Białymstoku, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Krzysztof Chojnowski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
b)
Elżbieta Kuczyńska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
c)
Mieczysław Markowski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;
2)
przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych:
a)
Ewa Arcisz - radca prawny,
b)
Andrzej Kaliński - radca prawny;
3)
prof. dr hab. Dariusz Kijowski - Uniwersytet w Białymstoku;
4) 1
Krystyna Ciwoniuk - prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Elżbietę Kuczyńską.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Krzysztofa Chojnowskiego.
§  4.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
1 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 20 września 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.192) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 września 2016 r.