Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Bydgoszczy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.99

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Bydgoszczy

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993 i 1778) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Bydgoszczy, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Dorota Gierczak - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
b)
Mirosław Kędzierski - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
c)
Dariusz Malak - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku;
2)
przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych:
a)
Adela Fischer - radca prawny,
b)
Gabriela Krajczewska - radca prawny;
3)
prof. dr hab. Andrzej Borodo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
4) 1
Paweł Kołodziejski - prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Mirosława Kędzierskiego.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Dorotę Gierczak.
§  4.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
1 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 września 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.171) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 września 2016 r.