Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.169

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Wałbrzychu

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Wałbrzychu, w składzie:
1) Waldemar Kuś - sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy - przewodniczący;
2) Jacek Szerer - sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy - zastępca przewodniczącego;
3) Jadwiga Danuta Mróz - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - członek;
4) Maria Majewska - radca prawny - członek;
5) Małgorzata Walaszczyk-Borek - radca prawny - członek;
6) dr hab. Tadeusz Kocowski - Uniwersytet Wrocławski - członek;
7) Elżbieta Czerepak - prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.